ΘΕΜΑ: « Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 11/2019»

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (με την νέα σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής 24/29-10-2019), προκειμένου να προβεί στην επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για καταχώρηση πρόσκλησης επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης 1.250 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας , προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις που αποδεικνύουν την πανελλαδική εμβέλεια τους και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το σκοπό αυτό. Περιγραφή Βασικών Όρων :  Προϋπολογισμός: Σύνολο έως 2.554,24 ευρώ ( δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Αναλυτικά:  Τέσσερις (4) καταχωρήσεις σε εφημερίδες (ποσό 644,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  Τέσσερις (4) διαφημίσεις στο Google – Newsletter (ποσό 1.016,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  Τέσσερις (4) καταχωρήσεις σε ιστοσελίδα (ποσό 396,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  Μία (1) καταχώρηση σε ραδιοφωνικό σταθμό (ποσό 496,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  Η προσφορά θα περιλαμβάνει τιμές σύμφωνα με τα ανωτέρω.  Πιστοποιητικό εγγραφής τους στο οικείο Επιμελητήριο.  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.  Αντίγραφο ποινικού μητρώου.  Πανελλαδική εμβέλεια.  Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και την ποιότητα. Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε την κλειστή τεχνική-οικονομική προσφορά σας αναγράφοντας τον αριθμό της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, μέχρι την Τρίτη 05/11/2019 και ώρα 15.30 μ. μ., στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στον 3ο όροφο επί της οδού Παπαστράτου 53 και Σμύρνης 1 στο τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό. Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Α. Τσιχριτζής

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο